30 september, 2013

MINA, MUTTER II

Tere armsad huvijuhid lähedalt ja kaugelt.

Olete palavalt oodatud 31. oktoobril Pärnu Keskkonnahariduskeskusesse (KHK), kus toimub kõigi Eesti huvijuhtide sügisseminar "Mina, mutter II".

Ootame registreerumist hiljemalt 24. oktoobriks.  Registreerida saab SIIN. Palume ka mitte osalemisest teatada.

SEMINARI PÄEVAKAVA:
09.30 - Saabumine, registreerimine ja tervitus kohviga
10.00 -  EHJL üldkoosolek
10.30 - KHK tutvustus ja ringkäik Kaire Narva
12.00 - Töötoad
13.00 - Lõuna
13.30 - Valter Parve ""Huvihariduse roll enesehinnangu tõstmisel ja inimvara väärtustamisel"
15.00 - Kohvipaus
15.15 - Reine Tapp "Huvijuhid kohaliku omavalitsuse pilgu läbi"
16.15 - Lõpusõnad

NB! Seminar on tasuta. Toimumist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu ja EHJL.

Rõõmsat sügist soovides!
EHJL juhatuse nimel,
Triino Lest

21 mai, 2013

REGISTREERIMINE

Head sõbrad.
Meie liiduga saavad taas kõik soovijad ühineda. Tehnilised probleemid on leidnud oma lahenduse.
Vabandame eelnevate ebamugavuste pärast!

Olete oodatud meie sekka-koos on vahvam!

AVALDUS ASUB SIIN

Parimate soovidega,
Triino

18 aprill, 2013

Tehnilsed probleemid registreerumisvormiga

Meie leheküljel olev liikmeks astumise avalduse vorm ei tööta. Lahendame selle võimalikult kiiresti. Vabandame.

01 aprill, 2013

Huvijuhtimises puhuvad uued tuuled

Kevadisel vaheajal toimus Tallinna Reaalkoolis Eesti Huvijuhtide Liidu (EHJL) korraldatud kevadseminar „Uued tuuled“. Osalejaid oli vaatamata kahekuusele etteteatamisele ja mündisele osalustasule vähevõitu- vaid paarikümne kanti. Juhatus oli nõutu – kas huvijuhid on eelviimase veerandi lõpuks kurnatud?, Kas „kõik“ käivad perepuhkusel?, Kas kevadvaheaeg on juba jaanuari algusest koolitusi täis? Kas huvijuhte ei huvita toimuvad muutused? Ega me õiget vastust välja mõelda osanudki, olime rõõmsad kõikide üle, kes kohal. Ja kohal oldi Võrumaalt, Jõgevamaalt, Ida-Virumaalt, Harjumaalt, Tallinnast, Viljandimaalt, Järvamaalt ja Saaremaalt.

Seminari avas EHJL esimees Triino Lest, kes tõi välja kaks mitte just väga rõõmustavat punkti. Esiteks on Vabariigi Valitsusele esitatud „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse“ eelnõu, mis on saanud ka kooskõlastuse. Selle §74 lg 2 ütleb „Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor koolipidaja kehtestatud korras.“ Hetkel on olemas miinimumkoosseis, milles ka huvijuht sees. Edaspidi sõltub huvijuhi olemasolu suuresti direktori veendumustest. Ja loomulikult rahast. Teiseks: EHJL juhatus kohtus möödunud aasta novembris Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna esindusega. Kõlama jäi mõte, et oluline on iseenda vajalikkus mõtestada ja sõnastada, sest teised ei pruugi meie (huvijuhtide) väärtust samamoodi mõista. Just selle viimase soovituse järgi olemegi liidu korraldatud sündmustel toimetanud – tõstnud huvijuhtide enesehinnangut, ühtlustanud pilti kaasaegsest heast ja vajalikust huvijuhist.

EHJL juhatuse liige Ülle Roomets tutvustas oma ettekandes uue noorsootöö arengukava taustaanalüüsi ning Eesti ja Euroopa Liidu dokumente, mille sisu ja eesmärkidega peaks iga huvijuht kursis olema. Kõige keerulisemaks osutus seminaril rühmatöö teemal „Mida keegi peale huvijuhi koolis ei suuda/oska/tee?“ Tuleb tõdeda, et peaaegu igale pakkumisele sai vastata „Kui direktor käseb, küll õpetajad teevad.“ Kõik rühmad jõudsid siiski sarnastele seisukohtadele:

 1. Aineõpetajaid võib ju üksikute sündmuste korraldamisega koormata, aga siis kaob tervikpilt tunnivälisest õppetööd toetavast tegevusest, mille tulemusena hääbuvad ilmselt koolitraditsioonid ja võib olla kooli eripäragi.
 2. Huvijuhi korraldatud sündmuste ja ühistegevuste abil saab edukalt kinnistada riikliku õppekava üldpädevusi: kasutada teadmisi ja harjutada erinevaid oskusi praktilises tegevuses.
 3. Huvijuhi tegevus mõjutab kõiki kooli/piirkonna lapsi. Tema korraldatud tegevused peavad arvestama kõigi õpilaste huvide, soovide ja vajadustega. Samuti on huvijuhil parimad võimalused koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega, märgata andekaid õpilasi ning suunata neid oma andeid arendama erinevatesse huviringidesse ja -koolidesse – neid tutvustades ja vajadusel/võimalusel ka uusi huviringe ellu kutsudes. Oluline on koostöö lapsevanematega, et laps saaks parimad võimalused enda tugevuste arendamisel. Ühtlasi on huvijuht koordinaatoriks, et kooli huviringide juhendajad korraldaksid oma töö nii, et huvilisel ei tuleks valida mitme samal ajal toimuva vahel.
 4. Valdava osa huvijuhi korraldatud tegevuste eesmärgiks on õpilaste sotsiaalsete oskuste parandamine, arendamine, kinnistamine – tema korraldatud sündmustes ja tegevustes on olulisel kohal suhtlemine, esinemine, korraldamine, meeskonnatöö. Huvitegevuses osalemine võimaldab õpilastel saada adekvaatsema pildi oma „minast“- oma võimetest ja oskustest. Eduelamuse võivad saada ka akadeemiliselt vähemvõimekad – tunnustus ja julgustus on igale õpilasele väga oluline, seda eriti olukorras, kus (põhi)koolist väljalangevus on ebameeldivalt suur. Enesekindlam inimene suudab olla hoolivam ja suuremeelsem ka teiste suhtes, eriti oluline on see koos grupis ja meeskonnas töötades.
 5. Just koolis saavad õpilased huvijuhi toel esimesed kogemused demokraatiast – valitsemisest, vastutusest - seda eelkõige õpilasesinduse kaudu. Turvalises keskkonnas saab proovida erinevaid rolle – president, juhatuse liige, klassi esindaja, korraldaja, kõnepidaja, korrapidaja jne.jne. Saab teha ka vigu, tegeleda nende tagajärgedega ning õppida leidma lahendusi – turvaliselt, sest on keegi, kes „silma peal hoides“ ei lase asjadel väga „hulluks“ minna.
 6. Kaasates ühistesse tegevustesse erinevas vanuses õpilasi, seob huvitegevus kooliperet - selginevad ühised väärtused, tiheneb omavaheline suhtlemine ja paraneb suhtluskultuur – koolikultuur üldisemalt. Kaasates ettevalmistustesse, läbiviimisse ja/või osalemisse laspevanemaid ja perekondi, aitab huvijuht kaasa üksteisest hooliva kogukonna kujunemisele. Koostöö KOV teiste asutustega peaks olema iga huvijuhile enesestmõistetav tööstiil – siingi on huvijuhil (eriti heal huvijuhil) oluline roll koostöövõimelise kogukonna osana.
 7. Huvijuht kuulub eesti kooli. Ta on meie haridussüsteemi eripära, millele on tunnustust avaldanud paljud meie tegevusega tutvunud välisriikide spetsialistid. Huvijuht arvestab oma töös nii haridusele kui noorsootööle seatud eesmärkide ja ülesannetega. Kuigi tegelikult ei tohiks neid valdkondi eraldada ja piiritleda, sest ühine eesmärk on ju noore arengu toetamine ja talle parima ja võimetekohase stardiplatvormi pakkumine.
 8. Huvijuht püüab anda oma panuse, et kool vastaks kiirelt uueneva maailma vajadustele ja nõudmistele. Üheks oluliseks tööks on väljastpoolt kooli tulevate arvutute õppetööväliste pakkumiste (etendused, loengud, töötoad jne) selekteerimine. Loomulikult peab huvijuht olema kursis noorte maailmas toimuvaga, parem veel, kui suudab juhtuma hakkavat koheselt huvitegevuses kasutada.
 9. Huvijuht armastab oma tööd (teisiti pole võimalik!), järelikult teeb ta seda südamega, ta hoolib ja õpetab seeläbi hoolimist ka õpilastele. Oma isikliku eeskujuga võib meist igaüks maailma muuta!
Sel aastal on meie jaoks oluline osaleda noortevaldkonna arengukava 2020 loomisel ja eeltoodu aitab meid selles kindlasti. Aitäh grupitöös osalejatele.

Päeva lõpetas liidu esimehe Triino Lesta enesessevaatamine sügisest rakenduva noorsootöötaja kutsestandardi abil. Triino osales kutsekoja töörühmas, mis uusi nõudeid välja töötas. Selgus, et ühel „korralikul tavalisel huvijuhil“ peab olema palju oskusi, pädevusi ning isikuomadusi, et seda tööd hästi teha. Ühtlasi julgustas esimees kõiki endale kutsetunnistust taotlema, sest eks ole seegi üks näitaja, et tegu on õige inimesega riigile väärikaid kodanikke kasvatama. Kuna tegu on põhjaliku eneseanalüüsiga aitab protsess kindlasti kaasa enda töö mõtestamisele ja vajadusel muutmisele, kaasajastamisele.

Seminari raames toimus ka Eesti Huvijuhtide Liidu erakorraline üldkogu, mille käigus kinnitati põhikirja muudatused ning laiendati juhatust kahe liikme võrra – huvijuhtide huvide eest seisavad nüüd ka Ene Liivand Kolga Keskkoolist ja Inge Mälzer Rõuge Põhikoolist.

Augustikuus toimub järjekordne „Huvijuhtide suveakadeemia nr 5- Lavastatud, avastatud!“ Seal siis arutame suures ringis edasi. Kohtumiseni, kolleegid!

Kevadseminari toimumist aitasid korraldada Hasartmängumaksu Nõukogu ja Tallinna Reaalkooli huvijuht Piret Otsa. Suur aitäh teile.


Ene Hunt
Ülle Roomets
EHJL juhatuse liikmed

27 märts, 2013

NOORSOOTÖÖTAJATE KEVADKOOL

Kõigel on muster. Sinul on muster. Minul on muster. Vanaisa õpetas seda mulle, kui olin seitsmeaastane.
Ta viskas tiiki kivi ning küsis minult, mida ma nägin.
Ma ütlesin, et nägin plartsatust vees.
Ja tema ütles: "Hästi, aga mida sa veel nägid?"
Ja mina ütlesin, et nägin ringe. Väikest ringi ja siis suuremat sõõri ja nii edasi, kuni see haaras endasse kõike kuni tiigi kaldani.
Ta ütles: "Hea küll. Ma tahan, et sa teaksid, et pead olema väga ettevaatlik sellega, missuguse plartsatuse sa maailmas tekitad, sest sinu isiklik ring puutub kokku teise ringiga ja nõnda kuni kaldani välja. Nii et mis laadi plartsatust sa teha kavatsed? Mis on sinu isikliku sõõri sees sellist, mida sa võid teistega jagada?"

(tšerokii-seneka Jamie Sams) 
Koos selle looga kutsume Sind
NOORSOOTÖÖTAJATE KEVADKOOLI
Kuidas toetada noori, iseennast ja kolleege enesearengu teekonnal?
I moodul: 17-18. aprill ja II moodul: 23-24. mai Viljandimaal
Nii iga noor kui ka noorsootöötaja käib mööda põnevat enesearengu rada. Sel teel kohtume inimestega, keda ühel või teisel moel mõjutame ning kes mõjutavad meid. Tekitame pidevalt suuremaid ja väiksemaid sõõre. Aga milline on meie sõõr ehk roll, ülesanne ja võimalused noore igakülgsel toetamisel? Kuidas saame olla heaks toeks noorte enesejuhitavuse kujunemisel? Kuidas noorte nõustamisel mitte ära unustada iseennast? Kuidas olla toetavaks partneriks ja peegeldajaks oma kolleegidele?
Just nende küsimustega kaheosalises kevadkoolis tegelemegi.
Kevadkooli sihiks on toetada noortega töötavate inimeste valmisolekut ja võimeid noorte igakülgse arengukeskkonna loomiseks.
Samuti tuua noorsootöötajate tegevuspraktikasse mitmekülgseid viise enesejuhitavuse toetamiseks.
Kevadkooli teemadering:
-          enesejuhitavus ja selle toetamise viisid;
-          narratiivne nõustamine;
-          noorsootöötaja kui refleksiivne praktik;
-          enesehoid ja kolleegide toetamine.
Kahe koolitusmooduli vahepealsel ajal on kõigil osalejatel võimalus koolitusel rakendatud lähenemisi praktiseerida oma töös ning mõtestada kogetud koos kaasõppijatega teises moodulis. 
Kevadkooli läbiviimisel toetutakse noorsootöö, kaasava juhtimise ja mitteformaalse õppimise headele tavadele ja põhimõtetele.
KUIDAS OSALEDA?
Koolitusel osalemiseks palume täita kandideerimisankeedi hiljemalt 8. aprillil. Ankeeti palume lisada ka  ühe foto või pildi enda vabal valikul, mis annab edasi mõtet – mina kui noorte nõustaja. Palume 2-3 lausega valikut põhjendada.
Kevadkoolis osalemine on osalejate jaoks tasuta.
Lisainfo SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroost järgmistel kontaktidel: katri.hoogand@archimedes.ee (korralduslik) või marko.vene@archimedes.ee (sisuline). 
Arenguteekonnal juhendavad: Piret Jeedas, Kristi Leps ja Reelika Semjonov.
Loe kevadkooli ja selle läbiviijate kohta edasi siit: http://mitteformaalne.ee/noorsootootajate-kevadkool.html

Kevadkool  toimub Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 1.1.0201.08-0001 ressurssidest. Kevadkooli korraldab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.
 

14 märts, 2013

Kutse õpituppa

Head huvijuhid,
Kirjutame Teile, et kutsuda Teid osalema „Kaasava noorsootöö õpitubades“ tutvumaks äsja trükist ilmuva käsiraamatu abil põhjalikumalt kaasava noorsootöö teemaga. Töötoad toimuvad Tallinnas 20. märtsil, Pärnus 06. aprillil ja Tartus 13. aprillil. Eriti ootame osalejate lisa Tallinna õpituppa!
Töötoas osalemine annab võimaluse leida viise kuidas kasutada käsiraamatut „Kaasav noorsootöö“ oma igapäevatöös ning mõtestada antud teemat oma töö kontekstis. Lisaks annab töötoas osalemine võimaluse ühiseks aruteluks ja kaasa mõtlemiseks. Iga osaleja saab ka värskelt ilmunud käsiraamatu eksemplari ning soovi korral küsida temaatilisi küsimusi käsiraamatu autoritelt.
Kutsume Teid osalema ning infot oma kolleegide ning võimalike huviliste seas levitama! Siinkohal lisame manusesse ka väikese eelvaate käsiraamatust endast, kust leiate ka mõned kommentaarid inimestelt, kes raamatut juba lugenud on.
Tallinna õpituppa registreerimine on avatud veel kuni 17.03 (k.a), Pärnu ja Tartu õpituppa kuni 2.04. 

Lisainfo ja registreerumine: http://mitteformaalne.ee/kvnt-tootuba.html

10 märts, 2013

KUTSE SEMINARILE!

Kevadvaheajal toimub Eesti Huvijuhtide Liidu üldkoosolek/seminar, mille teemaks on Uued tuuled!
Oodatud on EHJ Liidu liikmed, kuid ka kõik noortega tegelevad ja noortemeelsed inimesed, kes ei ole veel meie organisatsiooni nimekirjas.

Kohtume 21. märtsil Tallinna Reaalkoolis (Estonia pst 6, Tallinn) kevadseminaril "Uued tuuled".

10.00 - 10.30 Saabumine, registreerimine ja tervitus kohviga
10.30 - 11.00 EHJL põhikirja muudatused; juhatuse kandidaatide tutvustamine ja valimine
11.00 - 12.30 Noorsootöö arengukava arutelu ja rühmatööd (Ülle Roomets)
12.30 - 13.00 Lõuna
13.00 - 13.45 Ringkäik Reaalkoolis (Piret Otsa)
13.45 - 14.30 Rühmatööde kokkuvõtted (Ülle Roomets)
14.30 - 15.30 Noorsootöötaja kutsestandardi tutvustus (Triino Lest)
15.30 - 15.45 Lõpusõnad
Lõunasöögiks palume kõigil kaasa võtta 2.- (kogume kokku saabumisel)

Palume täita REGISTREERIMISVORM hiljemalt 15. märtsiks!

Rohket osavõttu oodates,
juhatuse nimel Triino

05 veebruar, 2013

Algas üle-euroopaline multimeedia konkurss “Sisserändajad Euroopas”

Euroopa Komisjon kuulutas kunsti-, graafika- ja kommunikatsioonierialasid õpetavatele koolidele välja üleeuroopalise multimeedia võistluse teemal „Sisserändajad Euroopas”. Konkursile oodatakse töid Euroopa Liidu ja Horvaatiakunsti-, ajakirjandus-, audiovisuaalvaldkonna ja kommunikatsioonierialade õpilastelt vanuses üle 18 eluaasta.
Konkursil saab osaleda kolmes eri kategoorias: plakat, foto ja video. Töö teemaks on mujalt maailmast pärit sisserändajate roll  Euroopa riikide ühiskonnas. Konkursile registreerimise tähtaeg on 30. aprill, töid oodatakse hiljemalt 21.juuniks 2013.
Rohkem teavet leiab kodulehelt: http://www.migrantsineurope.eu
Iga kool, kelle esindajad võidavad esikoha ühes kolmest kategooriast või avalikul hääletusel, saab auhinnaks 10 000 eurot.
Üleeuroopalisse finaali pääsenud 30 töö autorid koos kooli esindajaga kutsutakse autasustamisetseremooniale Brüsselisse.


Lisainfo:
Sirly Raavel
Võistluse riiklik koordinaator
Telefon 64 61 423
Email: estonia@migrantsineurope.eu

04 veebruar, 2013

Koolinoorsootöö ja mitteformaalse õppimise inkubaator Lendstart 24

Hea huvijuht, õppealajuhataja/koolijuht, õpetaja, õpilane

Oled kutsutud kandideerima ainulaadsesse koolinoorsootöö ja mitteformaalse õppimise inkubaatorisse Lendstart 24, mille eesmärgiks on aidata Sul jõuda tulemusliku ning eesmärgipärase huvitegevuseni koolikeskkonnas.

Ootame inkubaatorisse koolimeeskondi, kes soovivad noorsootöö ja mitteformaalse haridusega palju enam oma koolis korda saata kui seda seni on jõutud.

24 tunni jooksul loome selge arusaama sellest, kuidas suured ideed teoks saavad. Lisaks inspireerivale ideele ja heale plaanile teeme kõik reaalsed sammud, sõlmime vajalikud kokkulepped ja leiame ressursid, selleks, et meie plaan teostuks. Teeme seda motiveeritud koolimeeskondades ning oma ala professionaalidest mentorite juhendamisel.

Lendstart saab toimuma inspireerivas, vabas ja energiast pakatavas õhkkonnas: kohas, kus ööl ja päeval pole vahet ning kust tulemusteta pole pääsu.

Lendstart 24

AHAA! Tartus
8. märts kl 11:00
kuni
9. märts kl 11:00

See on võimalus realiseerida oma ammu unustuste hõlma vajunud unistus või genereerida kohapeal uus raputav ja ambitsioonikas idee, mis lahendaks mõnd olulist kooliprobleemi või parandaks olemasolevat olukorda.


Mida Sul on tähtis teada täna:

 1. See saab olema kõige lahedam koolitussündmus, millel oled osalenud!
 2. Inkubaatorisse pääseb koolimeeskond vaid täies koosseisus. Esindatud peavad olema huvijuht, õppealajuhataja või direktor, aineõpetaja ja õpilane.
 3. Selleks, et koolitusele kandideerida, on vaja kõigi meeskonnaliikmete isiklikku tahet ning lisaks tuleb leida põletav vajadus oma koolis, millele sündmuse käigus lahenduse leiame ja sündmusele järgnevalt ellu viime.
 4. Kogu meeskonnal tuleb läbida terve 24-tunnine arendusmaraton ning hilised saabujad ja varajased lahkujad pole teretulnud.
 5. Reaalne tulemus nõuab Sinult tahet tegutseda, aega ja pühendumist ka sündmuselejärgneval kuni kolmel kuul. 
Lendstart 24 on rahastatud euroopa Sotsiaalfondi ning eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi "Noorsootöö kvaliteedi arendamine" 1.1.0201.08-0001 ressurssideste ja on osalejatele tasuta.

Kandideerida on aega 20. veebruarini, täida vorm SIIN 

Kui sul on sisulisi küsimusi, kõhkled võid soovid enam teada, siis võta ühendust Hannesega (hannes@talgud.me, +372 5216686, Skype: hanneslents).

Korralduslike küsimuste korral aitab Katri: katri.hoogand@archimedes.ee, 6 979 222