25 november, 2012

Hariduse Kutsenõukogu kinnitas 21.novembril 2012 uued, 4., 6. ja 7. taseme noorsootöötaja kutsestandardid
Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul tegeles kutsestandardi väljatöötamisega SA Kutsekoda koordineerimisel kaheksaliikmeline noortevaldkonna ekspertidest koosnev töögrupp pea poolteist aastat. Esindatud olid Eesti Huvijuhtide Liit, Huvikeskuste Juhtide Kogu HAKK, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Eesti Noorsootöö Keskus. Protsessi jooksul olid lisaks töögrupile kaasatud üle 20 organisatsiooni ja 300 inimese.
Uued kutsestandardid vastavad Euroopa 8-tasemelisele kvalifikatsiooniraamistikule ning lõimivad senisest paremini noortevaldkonna eri ametikohtadel noortega töötavatele spetsialistidele (noortekeskuse noorsootöötaja, huvijuht, laagrikasvataja, huvikooli õpetaja jne) esitatavad kompetentsusnõuded. 
Standardid ühtlustavad noorsootöötaja kutse andmist ja laagrikasvatajate „litsenseerimist“. Uute kutsestandardite kohaselt on võimalik taotleda laagrikasvataja või laagri juhataja osakutset ühese kutse andmise protsessi raames. Lisaks sellele on uus sisu kompetentsipõhine, ehk kirjeldab, mida ühel või teisel tasemel noorsootöötaja peab oskama teha ning mille noorsootööd õpetavad kõrgkoolid saavad võtta aluseks õppekavade arendamisel nagu ka kõik noorsootöö koolitusvaldkonnaga seotud institutsioonid selle planeerimisel tervikuna.
4. tasemele vastav noorsootöötaja tegeleb peamiselt praktilise noorsootöö korraldamisega ning tema töö eesmärk on juhendada noorte mitteformaalse õppimise protsessi, kasutades noortele arendavateks võimalusteks loodud tingimusi, toetada noorte arengut ja sotsialiseerumist ning teha koostööd noorte, nende vanemate ja teiste huvi- ning sidusgruppide ja valdkondade spetsialistidega.
6. taseme noorsootöötaja tegeleb praktilise noorsootöö korraldamise ning noorsootöö organisatsioonide ja/või asutuste juhtimisega. 6. taseme noorsootöötaja juhendab teisi noorsootöötajaid, vabatahtlikke, praktikante jt ning osaleb võrgustiku töös.
7. taseme noorsootöötaja arendab noortevaldkonda kohalikul ja riiklikul tasandil, juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone ja erialavõrgustikke ning juhendab teiste noorsootöötajate tööd. Noorsootöötaja, tase 7 töö sisu on luua tingimused ja võimalused noortevaldkonna korraldamiseks ning arendamiseks kohalikul, riiklikul ja võimaluse korral rahvusvahelisel tasandil, luues koostöövorme nii valdkonnasiseselt kui koostöös sidusvaldkondadega.
Uute kutsestandardite rakendamine on planeeritud järgmisest sügisest, seni jätkub noorsootöötaja kutse andmine vanade kutsestandardite alusel. Väljastatud kutsetunnistused kehtivad nendel märgitud tähtajani ning uute ja vanade kutsestandardite tasemed on omavahel suhestatud.
Uued kutsestandardid on kättesaadavad Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt ja kutseregistrist alates detsembrikuust.

19 november, 2012

Juhatus kohtus Haridus- Teadusministeeriumi noorteosakonna liikmetega

16. novembril toimus kohtumine, milles osalesid EHJList Triino Lest, Ene Hunt ja Ülle Roomets ning HTMist Anne Kivimäe (juhataja), Aare Vilu (peaekspert) ja Teele Tõnismann (noortepoliitka nõunik). Kahetunnise kohtumise vältel arutati koostöövõimalusi. Ministeeriumi esindajad tegid hulganisti ettepanekuid, kuidas EHJL võiks oma tegevust uuel aastal korraldada, et kasutegur igale huvijuhile oleks maksimaalne.

08 november, 2012

Reedel, 9. novembril kell 10.00 toimub Euroopa Noorte Eesti Büroos Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika analüüsiks fookusgupp katusorganisatsioonide esindajatele.

Euroopa Noored Eesti Büroo tellimusel koostatakse Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika analüüsi, mille eesmärgiks on analüüsida noortevaldkonna koolituspoliitika väljavaateid, toetudes noortepoliitika ja noorsootöö arengutele, seonduvatele uuringutele ja kirjandusele. Ühtlasi on eesmärgiks anda soovitusi noortevaldkonna arengut toetava koolituspoliitika ja –strateegia edasiseks kujundamiseks.

Koolituspoliitika kujundamisel on äärmiselt oluline saada sisendit noortevaldkonna koolitamisega kokku puutuvatelt isikutelt: noortevaldkonna ametnikud riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil, noortevaldkonna koolitajad, erinevate katusorganisatsioonide esindajad, formaalharidust pakkuvad institutsioonid ning muud asjakohased organisatsioonid. Vajaliku sisendi saamiseks viime kõikide nimetatud osapooltega läbi fookusgrupi intervjuud, milles käsitleme alljärgnevaid teemasid:
  1. noortevaldkonna koolituspoliitika problemaatika täna;
  2. vajadused ja võimalikud lahendused tulevaks perioodiks – 2013(2014)-2020;
  3. erinevate osapoolte (HTM, ENTK, ENEB, KOVid, organisatsioonid jt) võimalik rollijaotus koolituspoliitika kujundamisel ning elluviimisel.
Meid esindab juhatuse liige Ülle Roomets ja hea sõnaga lisab toetust Külli Salumäe.

07 november, 2012

Noorsootöö nädalale pühendatult  toimus teisipäeval, 6. novembril vahva koostöökohtumine noorsootöövaldkonna katuseorganistatsioonide vahel - Eesti ANKi, ENÜ, ENLi ja EHJL esindajatega.
Rääkisime peamiselt neljast teemast:
1. koostöö ja parnerlus meie oma org. vahel;
2. koolinoorsootöö olulisus koolireformi valguses;
3. noorte valdkonna arngukava ühine planeerimine;
4. avalikkuse tähelepanu noorsootöövaldkonnale.
Kohtumisel esindas meie liitu juhatuse esimees Triino Lest.

Järgmine kohtumine toimumine toimub 29. novembril.

05 november, 2012

Huvijuhtimisest meedias

Möödunud nädala jooksul võis huvijuhtimisest lugeda ja kuulda mitmest meediakanalist.

Vahva arvamuslugu 31.10.2012 Postimehest: Andre Sõstar: huvijuht - kooli võtmetegelane
http://arvamus.postimees.ee/1025182/andre-sostar-huvijuht-kooli-votmetegelane/

Järelkaja konverentsile "Inspireeriv õpikeskond koolis" KUKU Raadios. http://podcast.kuku.ee/page/2/, saade KoolOn. Saate alguses kõneldakse projektist "Tagasi kooli", teine teema on huvijuhtimine (alates 18 minutist) ja saate lõpetab ülevaade huviharidusest Tallinnas (alates 46 minut).

Kas oled sõnavõtnute ja -saanutega päri?