25 november, 2012

Hariduse Kutsenõukogu kinnitas 21.novembril 2012 uued, 4., 6. ja 7. taseme noorsootöötaja kutsestandardid
Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul tegeles kutsestandardi väljatöötamisega SA Kutsekoda koordineerimisel kaheksaliikmeline noortevaldkonna ekspertidest koosnev töögrupp pea poolteist aastat. Esindatud olid Eesti Huvijuhtide Liit, Huvikeskuste Juhtide Kogu HAKK, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Eesti Noorsootöö Keskus. Protsessi jooksul olid lisaks töögrupile kaasatud üle 20 organisatsiooni ja 300 inimese.
Uued kutsestandardid vastavad Euroopa 8-tasemelisele kvalifikatsiooniraamistikule ning lõimivad senisest paremini noortevaldkonna eri ametikohtadel noortega töötavatele spetsialistidele (noortekeskuse noorsootöötaja, huvijuht, laagrikasvataja, huvikooli õpetaja jne) esitatavad kompetentsusnõuded. 
Standardid ühtlustavad noorsootöötaja kutse andmist ja laagrikasvatajate „litsenseerimist“. Uute kutsestandardite kohaselt on võimalik taotleda laagrikasvataja või laagri juhataja osakutset ühese kutse andmise protsessi raames. Lisaks sellele on uus sisu kompetentsipõhine, ehk kirjeldab, mida ühel või teisel tasemel noorsootöötaja peab oskama teha ning mille noorsootööd õpetavad kõrgkoolid saavad võtta aluseks õppekavade arendamisel nagu ka kõik noorsootöö koolitusvaldkonnaga seotud institutsioonid selle planeerimisel tervikuna.
4. tasemele vastav noorsootöötaja tegeleb peamiselt praktilise noorsootöö korraldamisega ning tema töö eesmärk on juhendada noorte mitteformaalse õppimise protsessi, kasutades noortele arendavateks võimalusteks loodud tingimusi, toetada noorte arengut ja sotsialiseerumist ning teha koostööd noorte, nende vanemate ja teiste huvi- ning sidusgruppide ja valdkondade spetsialistidega.
6. taseme noorsootöötaja tegeleb praktilise noorsootöö korraldamise ning noorsootöö organisatsioonide ja/või asutuste juhtimisega. 6. taseme noorsootöötaja juhendab teisi noorsootöötajaid, vabatahtlikke, praktikante jt ning osaleb võrgustiku töös.
7. taseme noorsootöötaja arendab noortevaldkonda kohalikul ja riiklikul tasandil, juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone ja erialavõrgustikke ning juhendab teiste noorsootöötajate tööd. Noorsootöötaja, tase 7 töö sisu on luua tingimused ja võimalused noortevaldkonna korraldamiseks ning arendamiseks kohalikul, riiklikul ja võimaluse korral rahvusvahelisel tasandil, luues koostöövorme nii valdkonnasiseselt kui koostöös sidusvaldkondadega.
Uute kutsestandardite rakendamine on planeeritud järgmisest sügisest, seni jätkub noorsootöötaja kutse andmine vanade kutsestandardite alusel. Väljastatud kutsetunnistused kehtivad nendel märgitud tähtajani ning uute ja vanade kutsestandardite tasemed on omavahel suhestatud.
Uued kutsestandardid on kättesaadavad Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt ja kutseregistrist alates detsembrikuust.