25 november, 2012

Hariduse Kutsenõukogu kinnitas 21.novembril 2012 uued, 4., 6. ja 7. taseme noorsootöötaja kutsestandardid
Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul tegeles kutsestandardi väljatöötamisega SA Kutsekoda koordineerimisel kaheksaliikmeline noortevaldkonna ekspertidest koosnev töögrupp pea poolteist aastat. Esindatud olid Eesti Huvijuhtide Liit, Huvikeskuste Juhtide Kogu HAKK, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Eesti Noorsootöö Keskus. Protsessi jooksul olid lisaks töögrupile kaasatud üle 20 organisatsiooni ja 300 inimese.
Uued kutsestandardid vastavad Euroopa 8-tasemelisele kvalifikatsiooniraamistikule ning lõimivad senisest paremini noortevaldkonna eri ametikohtadel noortega töötavatele spetsialistidele (noortekeskuse noorsootöötaja, huvijuht, laagrikasvataja, huvikooli õpetaja jne) esitatavad kompetentsusnõuded. 
Standardid ühtlustavad noorsootöötaja kutse andmist ja laagrikasvatajate „litsenseerimist“. Uute kutsestandardite kohaselt on võimalik taotleda laagrikasvataja või laagri juhataja osakutset ühese kutse andmise protsessi raames. Lisaks sellele on uus sisu kompetentsipõhine, ehk kirjeldab, mida ühel või teisel tasemel noorsootöötaja peab oskama teha ning mille noorsootööd õpetavad kõrgkoolid saavad võtta aluseks õppekavade arendamisel nagu ka kõik noorsootöö koolitusvaldkonnaga seotud institutsioonid selle planeerimisel tervikuna.
4. tasemele vastav noorsootöötaja tegeleb peamiselt praktilise noorsootöö korraldamisega ning tema töö eesmärk on juhendada noorte mitteformaalse õppimise protsessi, kasutades noortele arendavateks võimalusteks loodud tingimusi, toetada noorte arengut ja sotsialiseerumist ning teha koostööd noorte, nende vanemate ja teiste huvi- ning sidusgruppide ja valdkondade spetsialistidega.
6. taseme noorsootöötaja tegeleb praktilise noorsootöö korraldamise ning noorsootöö organisatsioonide ja/või asutuste juhtimisega. 6. taseme noorsootöötaja juhendab teisi noorsootöötajaid, vabatahtlikke, praktikante jt ning osaleb võrgustiku töös.
7. taseme noorsootöötaja arendab noortevaldkonda kohalikul ja riiklikul tasandil, juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone ja erialavõrgustikke ning juhendab teiste noorsootöötajate tööd. Noorsootöötaja, tase 7 töö sisu on luua tingimused ja võimalused noortevaldkonna korraldamiseks ning arendamiseks kohalikul, riiklikul ja võimaluse korral rahvusvahelisel tasandil, luues koostöövorme nii valdkonnasiseselt kui koostöös sidusvaldkondadega.
Uute kutsestandardite rakendamine on planeeritud järgmisest sügisest, seni jätkub noorsootöötaja kutse andmine vanade kutsestandardite alusel. Väljastatud kutsetunnistused kehtivad nendel märgitud tähtajani ning uute ja vanade kutsestandardite tasemed on omavahel suhestatud.
Uued kutsestandardid on kättesaadavad Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt ja kutseregistrist alates detsembrikuust.

19 november, 2012

Juhatus kohtus Haridus- Teadusministeeriumi noorteosakonna liikmetega

16. novembril toimus kohtumine, milles osalesid EHJList Triino Lest, Ene Hunt ja Ülle Roomets ning HTMist Anne Kivimäe (juhataja), Aare Vilu (peaekspert) ja Teele Tõnismann (noortepoliitka nõunik). Kahetunnise kohtumise vältel arutati koostöövõimalusi. Ministeeriumi esindajad tegid hulganisti ettepanekuid, kuidas EHJL võiks oma tegevust uuel aastal korraldada, et kasutegur igale huvijuhile oleks maksimaalne.

08 november, 2012

Reedel, 9. novembril kell 10.00 toimub Euroopa Noorte Eesti Büroos Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika analüüsiks fookusgupp katusorganisatsioonide esindajatele.

Euroopa Noored Eesti Büroo tellimusel koostatakse Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika analüüsi, mille eesmärgiks on analüüsida noortevaldkonna koolituspoliitika väljavaateid, toetudes noortepoliitika ja noorsootöö arengutele, seonduvatele uuringutele ja kirjandusele. Ühtlasi on eesmärgiks anda soovitusi noortevaldkonna arengut toetava koolituspoliitika ja –strateegia edasiseks kujundamiseks.

Koolituspoliitika kujundamisel on äärmiselt oluline saada sisendit noortevaldkonna koolitamisega kokku puutuvatelt isikutelt: noortevaldkonna ametnikud riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil, noortevaldkonna koolitajad, erinevate katusorganisatsioonide esindajad, formaalharidust pakkuvad institutsioonid ning muud asjakohased organisatsioonid. Vajaliku sisendi saamiseks viime kõikide nimetatud osapooltega läbi fookusgrupi intervjuud, milles käsitleme alljärgnevaid teemasid:
 1. noortevaldkonna koolituspoliitika problemaatika täna;
 2. vajadused ja võimalikud lahendused tulevaks perioodiks – 2013(2014)-2020;
 3. erinevate osapoolte (HTM, ENTK, ENEB, KOVid, organisatsioonid jt) võimalik rollijaotus koolituspoliitika kujundamisel ning elluviimisel.
Meid esindab juhatuse liige Ülle Roomets ja hea sõnaga lisab toetust Külli Salumäe.

07 november, 2012

Noorsootöö nädalale pühendatult  toimus teisipäeval, 6. novembril vahva koostöökohtumine noorsootöövaldkonna katuseorganistatsioonide vahel - Eesti ANKi, ENÜ, ENLi ja EHJL esindajatega.
Rääkisime peamiselt neljast teemast:
1. koostöö ja parnerlus meie oma org. vahel;
2. koolinoorsootöö olulisus koolireformi valguses;
3. noorte valdkonna arngukava ühine planeerimine;
4. avalikkuse tähelepanu noorsootöövaldkonnale.
Kohtumisel esindas meie liitu juhatuse esimees Triino Lest.

Järgmine kohtumine toimumine toimub 29. novembril.

05 november, 2012

Huvijuhtimisest meedias

Möödunud nädala jooksul võis huvijuhtimisest lugeda ja kuulda mitmest meediakanalist.

Vahva arvamuslugu 31.10.2012 Postimehest: Andre Sõstar: huvijuht - kooli võtmetegelane
http://arvamus.postimees.ee/1025182/andre-sostar-huvijuht-kooli-votmetegelane/

Järelkaja konverentsile "Inspireeriv õpikeskond koolis" KUKU Raadios. http://podcast.kuku.ee/page/2/, saade KoolOn. Saate alguses kõneldakse projektist "Tagasi kooli", teine teema on huvijuhtimine (alates 18 minutist) ja saate lõpetab ülevaade huviharidusest Tallinnas (alates 46 minut).

Kas oled sõnavõtnute ja -saanutega päri? 

01 oktoober, 2012

Huvijuhtide sügispäevad "Mina, mutter" ootavad


Toimumisaeg: 22.-23. oktoober orienteeruva algusega 11.00 ja lõpu ajaga teisel päeval 13.00.
Toimumiskoht: Veskisilla hotell Türi vallas (http://www.veskisilla.ee/)
Korraldaja: Eesti Huvijuhtide Liit

22. oktoobril toimub koolitus "Mina, mutter". Koolitajaks Ülo Vihma
(http://www.meeskonnakoolitus.ee/meist/meeskond/ulo-vihma)
23. oktoobril tegeleme EHJL tegevuse parendamise ja arendamisega.

Sügispäevad maksavad EHJL liikmetele 45 ja mitteliikmetele 60 eurot. (Oma staatust saad kontrollida siit: http://eestihuvijuht.blogspot.com/p/liidu-liikmed.html.)

Sügispäevadele "Mina, mutter" saab  osavõtuks end registreerida SIIN. Palume seda teha hiljemalt 9. oktoobriks.


Sündmuse kohta saab infot ka  Eesti Huvijuthide Liidu Facebooki lehelt.

26 september, 2012

KONVERENTS „INSPIREERIV ÕPIKESKKOND KOOLIS“

30. oktoobril, Tallinnas von Stackelbergi hotellis

 Konverentsi juhatab ajakirjanik ja koolitaja Märt Treier

Ajakava
10.00-10.30    REGISTREERUMINE
10.30-11.00    AVASÕNAD
Kaasaegne eesti kool kui õpikeskkond: missugused tegurid määravad selle kvaliteedi? Anzori Barkalaja, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia direktor
11.00-12.30    TEADA JA TUNDA
Mis on koolinoorsootöö ja millised on erinevate osapoolte võimalused inspireerivate õpikeskkondade loomise toetamisel?
Ettekanded:
Koolinoorsootööst noorsootöö aspektist, Reet Kost, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja
Koolinoorsootööst pedagoogilisest aspektist, Külli Salumäe, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud
Arutelu:
Triino Lest, Saaremaa Ühisgümnaasiumi huvijuht
Piret Bossack, Tallinna Inglise Kolledži õpetaja
Katre Eljas-Taal, lapsevanem
Andres Laanemets, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi direktor
Kauri-Romet Aadamsoo, Pelgulinna Gümnaasiumi õpilane
12.30-13.30    LÕUNA 
13.30-15.00    MÄRGATA JA MÕISTA
Millised on erinevad võimalused mitmekülgse ja inspireeriva õpikeskkonna loomiseks läbi koolinoorsootöö? 
Töötoad:
 1) Huvijuhi roll innustava õpiprotsessi loomisel läbi erinevate vanuseastmete, Eva-Maria Kangro, psühholoogiadoktor ja Anne-Mari Ernesaks, organisatsioonikäitumise magister
2) Koolisiseste ja -väliste võrgustike koostöö korraldamisest inspireeriva õpikeskkonna loomisel, Kersti Kesküla, koolisotsiaalnõustaja
3) Sündmuste (ürituste) ja õppeprotsessi lõiming, Marika Ivandi, koolikorralduse magister
4) Noorsootöö võimaluste rakendamine koolis, Urmo Reitav, TÜ Viljandi Kulturiakadeemia õppejõud
15.00-15.30    PAUS
15.30-16.00    SUUTA JA LUUA
Jagamine:
Mis oli töötubades tähenduslikku?
16.00-17.00    KOKKUVÕTE
Mõtted nähtust ja kuuldust, tõmmates paralleele teatrimaailmaga, Neeme Kuningas, Rahvusooper Estonia lavastaja
Õpikeskkondade loomisest riskioludes elavatele noortele – kas kutsumus, vastutus või hoopis midagi muud? Siiri Sisask, laulja ning MTÜ Saagu Valgus eestvedaja

* Programm täieneb. Korraldajatel on õigus teha muudatusi.

LISAINFO KONVERENTSI KOHTA LEIAD SIIT 

10 september, 2012

KUTSE HUVIJUHTIDE KONVERENTSILE

Konverents

„INSPIREERIV ÕPIKESKKOND KOOLIS“

30. oktoobril, Tallinnas von Stackelbergi hotellis

„Kui noorsootööl on võime suurendada noorte õppimispotentsiaali, millesse ma isiklikult siiralt usun, siis peaks iga progressiivne kool noorsootöö sisule ja heale korraldusele koolikeskkonnas tähelepanu pöörama.“ (Reet Kost, Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja). 

Huvijuhil kui koolinoorsootöötajal on tähtis roll noortele inspireeriva õpikeskkonna loomisel, millest tulenevalt on oluline analüüsida võimaluste ulatust, suurust ja mõju, mida noorsootöö koolile pakub. Käesoleva konverentsiga kutsumegi Sind, hea huvijuht, mõtisklema koolinoorsootöö olemuse üle. Otsime vastuseid küsimustele, kuidas märgata rohkem, mõista ja tegutseda paremini – noorte igakülgse arengu nimel.
  
Konverentsil jagavad tähenduslikku ning ärgitavad kaasa mõtlema tunnustatud inimesed valdkonnast ja väljastpoolt: Anzori Barkalaja, Reet Kost, Külli Salumäe, Triino Lest, Meedi Neeme, Kauri-Romet Aadamsoo, Eva-Maria Kangro, Anne-Mari Ernesaks, Marika Ivandi, Siiri Sisask jpt.
 
Konverentsi modereerib  Märt Treier.

Päeva vältel leiavad aset inspireerivad ettekanded, paneeldiskussioon, erinevad töötoad, erinevad üllatused. 
 
NB! Seminari  pidevalt täienev veebileht on leitav SIIT . (Õige pea lisame sinna ka ajakava).
 

Konverents toimub Tallinnas Kavala Antsu Talu seminariruumisvon Stackelbergi hotellis (Toompuiestee 23). 

Kuidas konverentsil osaleda?
Konverentsil osalemiseks on vajalik täita taotlusvorm hiljemalt 7. oktoobril 2012 SIINKõiki taotlusvormi täitnuid teavitatakse hiljemalt  12. oktoobril e-maili teel.

Lisainfo (sisuline): marko.vene@archimedes.ee, 6 979 221
Lisainfo (korralduslik): katri.hoogand@archimedes.ee, 6 979 222


NB! Transpordikulusid ei hüvitata!
Tekstisisene pilt 1 
 
 
*Konverents ja toitlustus on osalejatele tasuta ning rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 1.1.0201.08-0001 ressurssidest.

06 september, 2012

Meie liidu liikmemaks

Käes on liikmemaksu kogumise aeg! Ootame kõikidelt vanadelt ja uutelt liikmetelt liikmemaksu tasumist 1. oktoobriks, summaks nagu ikka 7 eurot. Ülekande saate tasuda:
MTÜ Eesti Huvijuhtide Liit:
a/a 4278606045802 Krediidipank

04 september, 2012

Noorsootöö nädal

Eesti Noorsootöö Keskusel on hea meel teada anda, et 2012. aasta 5.-11. novembril toimub teine üle-eestiline noorsootöö nädal. Noorsootöö nädala eesmärk on noorsootöö tutvustamine laiemale avalikkusele ning valdkonna üldtuntuse tõstmine. Üritust koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus. Hakka juba aegsasti mõtlema, millise tegevusega saaksid SINA nädalast osa võtta.
Noorsootöö nädala kalendri ja muu täiendava info nädala kohta leiad SIIT
 
Lisainfo:
Ingrid Väravas

Noorsootöö nädala koordinaator
ingrid.varavs@entk.ee
7350 391

08 august, 2012

Kutse Huvijuhtide Liidu II üldkogule

Tere head huvijuhid!
Aasta on lennanud kiiresti ning Eesti Huvijuhtide Liidu (taas)esimene aasta koos sellega.
Juhtunud on palju huvitavat ning palju vahvat on veel ees.
Ootame kõiki Huvijuhtide Liidu liikemid II üldkoosolekule, mis toimub 17. augustil Viljandi Kultuuriakadeemias kell 12.30 - 15.00
Koosolekul anname ülevaate juhtuse aastasest tegevusest, räägime noorsootöö kvaliteedist, koostame huvijuhi profiili ning teeme plaane edasiseks.
Koosolek toimub Huvijuhide Suveakadeemia kolmandal päeval, seega loodame, et meil on väga meeldiv võimalus kohtuda juba 15. augustil. (Suveakadeemia info leiad eelnevast postitusest).
Kui oled Viljandisse tulemas, siis palun edastage see info 13. augustiks ka meile järgmise lingi kauduhttp://www.doodle.com/dwxeuah7fcvpk3zf
Kui oled tulemas ainult reedel, 17.08, siis palun märgi oma nime taha vaid reedesele päevale mänge, kui oled aga ka 15.-17.08 Suveakadeemias, tee märge kõikidele päevadele.
(Huvijuhtide Suveakadeemias osalemiseks tuleb end aga kindlasti ka eraldi registreerida).
Kui Sina veel meie liige ei ole, siis tule kaema, me oleme lahedad ja meiega ühes kambas olla, on tore!
Ootame nii uusi kui vanu sõpru! Näeme Viljandis!
Ootame väga teiega kohtumist!
Juhatuse nimel,
Triino Lest

Kutse täiendkoolitusele

Tallinna Pedagoogilise Seminar korraldatab täiendkoolituse noorsootöötajatele. Nimelt on septembris algamas uus noorsootöötajate põhiteadmiste ja -oskuste koolitusprogramm ja ootame sinna väga osalema huvijuhte üle Eesti!
Lisainfo  hannes.sildnik@tps.edu.ee

Toredat suve jätku soovides,
Hannes Sildnik
Koolitusprogrammi juht
Tallinna Pedagoogiline Seminar

03 mai, 2012

Huvijuhtide suveakadeemia

Ootame Teid osalema "Huvijuhtide suveakadeemiasse 2012: Üks pole ühtegi!"

Toimumise kuupäevad: 15.-17. august 2012
Toimumise koht: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Posti 1, Viljandi)
Maht: 26 tundi (1 EAP)
Hind: 55 eurot (hind sisaldab koolitust ja kohvipause)
85 eurot (hind sisaldab koolitust, kohvipause ja 15.-17.08.2012 majutust hostelis "Oma Kodu")
Sihtgrupp: Üldhariduskoolide huvi- ja ringijuhid, noorsoo- ja omavalitsustöötajad, pedagoogid, vabatahtlikus noorsootöös osalejad jt.
Eesmärk: Tutvustada laste ja noorte sotsiaalseid võtmepädevusi arendavaid
ning koolist väljalangemise riskiga õpilasi toetavaid tegevusi.
Motiveerida huvijuhte ja teisi koolitusel osalejaid koostööks erinevate
kogukonna sihtgruppidega ülalnimetatud tegevuste väljatöötamisel,
läbiviimisel ning reflekteerimisel.
Sisu: 2012. aasta koolituse peateemaks on kogukonna erinevate sihtgruppide
koostöö laste ja noorte sotsialiseerimisel ning koolist väljalangemise
ennetamisel.
Õppejõud: Külli Salumäe, Ülle Roomets, Tiia Pedastsaar, Urmo Reitav (TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia), TÜ VKA huvijuhi eriala vilistlased jt.
Täpsem informatsioon koolituse kohta asub:
http://www.kultuur.edu.ee/1155445
Kohtumiseni koolitusel!
Keiu Org
UUDIS!

Meie juhatuse liige, Ene Hunt, sai 26. aprillil ilusa poeglaspe emaks.
Palju õnne ja head kosumist!

Triino, Reelika, Ülle ja Liivia ja kõik Eesti huvijuhid :)
Olete oodatud!
Noorteseire aastakonverents 2012 „Noored ja noorsootöö“
10. mai 2012 kell 10.30 – 16.00 Tallinnas Rahvusraamatukogus
10.00 – 10.30 Registreerumine ja tervituskohv
10.30 – 10.45 Avasõnad
Janar Holm, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler
10.45 – 12.45 I osa: Noorsootöö panus ühiskonnas
10.45 – 11.15 Noorsootöö eesmärgid ja noorsootöös osalemise suundumused
Laura Kirss, Poliitikauuringute keskus Praxis
11.15 – 11.35 Noorsootööst koolis
Triino Lest, Saaremaa Ühisgümnaasiumi huvijuht, Eesti Huvijuhtide Liidu juhatuse liige
11.35 – 11.55 Noorsootöö sotsiaalse kaasatuse suurendajana
Heidi Paabort, Eesti ANK ESF hankejuht, Põltsamaa Noorte ja elukestva õppe keskuse
tegevjuht
11.55 – 12.15 Noorsootöö kui tööhõiveks vajalike oskuste andja
Tiia Randma, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda
Darja Saar, ENTRUM projekti tegevjuht
12.15 – 12.45 Küsimuste ja vastuste voor
12.45 – 13.30 Lõunapaus
13.30 – 15.45 II osa: Ühiskonna ootus noorsootööle
13.30 – 13.50 Tööandjate vaatenurk: kas noorsootöökogemus loeb?
Tiiu Allikvee, Fontes PSP juhtivkonsultant
13.50 – 14.10 Lapsevanema pilk noorsootööle
Kristiine Vahtramäe, Eesti Lastevanemate Liidu koolitusjuht
14.10 – 14.30 Noorsootöö väärtus noortele
Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esinaine Mailis Ostra
14.30 – 15.45 Arutelu: Kuidas täidab noorsootöö talle pandud ootusi? Kas noorsootööst saab osa piisavalt
noori? Kas ja kuidas kaasata kõrvalejäänuid?
15.45 – 16.00 Kokkuvõte ja lõppsõna
Päeva modereerib Ainar Ruussaar
Konverentsi korraldab Poliitikauuringute keskus Praxis koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ja Haridus- ja
Teadusministeeriumiga. Kontakt: projektijuht Katrin Pihor, katrin.pihor@praxis.ee
Noorteseire aastaraamatu väljaandmist ja konverentsi korraldamist toetatakse Haridus-- ja Teadusministeeriumi
noorteosakonna algatatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“
raames. Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007−2013 vahenditest.

13 märts, 2012

Tööpakkumine

Eesti Noorsootöö Keskus on 1999. aastal loodud Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riiklik noorsootöö asutus, mille põhieesmärk on noorsootöö arendamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames.

Pakutav ametikoht: noorsootöö peaspetsialist

Peamised ülesanded:

Riikliku noortepoliitika rakendamine
Noorsootöö arendamine
Noorte-, sotsiaal- ja tööhõivepoliitika koostöö arendamine ja noorte konkurentsivõimet toetavate meetmete rakendamine
Püsi- ja projektlaagrite tegevuse arendamine sh toetuse taotluste menetlemine, järelvalve
Noortemalevate tegevuse arendamine, sh toetuste taotluste menetlemine, järelvalve
Vastutusvaldkonnaga seotud võrgustikutöö koordineerimine
Teabe koondamine ja analüüside tegemine

Nõudmised kandidaadile:

Kõrgharidus soovituslikult noorsootöö erialal, võib olla omandamisel
Eelnev erialane töökogemus vähemalt 2 aastat
Teadmised noorsootööst ja noortepoliitikast Eestis ja Euroopa Liidus
Teadmised ja kogemused avaliku sektori töö korraldusest ja toimimisest
Eesti keele oskus kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas
Inglise keele oskus heal tasemel
Väga hea suhtlemisoskus-, koostöö- ja eneseväljendusoskus
Hea pigetaluvus, kohusetundlikkus, süsteemsus, positiivne hoiak, algatusvõime

Kasuks tuleb:

Vene keele oskus suhtlustasemel
B kategooria juhiloa olemasolu ja isikliku auto kasutamise võimalus

Omalt poolt pakume:

Kaasaegseid töötingimusi
Meeldivat töökeskkonda ja kollektiivi

Kandideerimisel palun lisada motivatsioonikiri, kus olete ära märkinud oma palgasoovi.
Kandideerimise tähtaeg: 22. märts 2012

Tööaeg: Täistööaeg
Asukoht: Uuslinna 10, Tallinn

Kandideerimine CV-Online`i kaudu: http://www.cv.ee/too/eesti-noorsootoo-keskus/noorsootoo-peaspetsialist-d272747.html?index=b3e151a2ce5b1f5625a6b8c988c8c93a4b76dcbe

Kontaktisik Taimi Krims, CV-Online värbamisassistent
Lisainfo telefonil 6990521

Teate edastas
Jaanika Palm
Peaekspert (välis- ja avalikud suhted, rahvusvaheline noorsootöö)
Eesti Noorsootöö Keskus
Uuslinna 10, 11415 Tallinn
Tel. +372 7 350 389
GSM: +372 556 355 29
E-mail: jaanika.palm@entk.ee
www.entk.ee

27 veebruar, 2012

teks logo 2012.jpg Meriton Grand Spa              logo.jpg

KUTSUME OSALEMA

IV M E S S – K O N V E R E N T S I L

TERVE ELU KOMPASS 2012

Kolmapäeval, 21. märtsil 2012 Meriton Confernce & Spa Hotelli

konverentsikeskuses Tallinnas, Paldiski mnt. 4

Peateema: Laste- ja noorteasutuste tööd toetav teadvustatud kommunikatsioon

Konverentsi eesmärk on teadvustada kommunikatsiooni rolli nii indiviidi, organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil.

Ootame ürituse osalema kõiki lastega tegelevaid spetsialiste üle Eestimaa:

riigiametnikud ja kohaliku omavalitsuse spetsialistid
• noorsootöötajad, laste ja noortega tegelevad spetsialistid, sotsiaaltöötajad
• laste- ja noorteasutuste juhid, pedagoogid, kasvatajad, tervishoiutöötajad, eripedagoogid
haridus-ja kultuuriasutustesse suunduvad kutseharidust omandavad õpilased ja üliõpilased

Päevaprogrammi leiad SIIT

Terve Elu Kompass 2012 osavõtt on võimalik vaid eelregistreerimisega.

HINNAD JA REGISTREERIMISINFO leiad SIIT

Registreerimine kestab 19.märtsini

Kohapeal registreerida ei ole võimalik!

Üritusele loovad kindlat lisaväärtust osalevate firmade teenuste-toodete väljapanekud konverentsikeskuse fuajees.

Palun edastage informatsioon ka oma kolleegidele ning koostööpartneritele, kes samuti on oodatud aktiivselt osalema.

www.terveelukompass.eu

Täiendav informatsioon korraldajalt:

Taveco Disain OÜ

Lõõtsa 2, 11415 Tallinn

Vilve Virro

Tel: 6181797

vilve@taveco.ee

Koostööpartnerid:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Tallinna Haridusamet

Eesti Alusharidus Juhtide Ühendus

Lastekaitse Liit

Tervise Arengu Instituut

SA Tallinna Koolitervishoid

Meriton Confernce & Spa Hotelli konverentsikeskuses

21 veebruar, 2012

Haridustöötajate streigist

On küsitud, kas huvijuhid võivad streikida- nende leivaisa on ju KOV. Eesti Haridustöötajate Liidu vastus: "Eesti Haridustöötajate Liit ei ühenda ainult õpetajaid, meie liikmed võivad olla kõik haridusasutuste töötajad, kes on soovinud astuda meie ametiühingusse. Streigiga võivad ühineda kõik meie liikmed ja mitteliikmed- õpetajad, huvijuhid, ringijuhid, huvikoolide pedagoogid jt töötajad, sealhulgas ka abi- ja teenindav personal. Streigis osalemiseks ei pea olema ametiühingu liige."

8.-10. klasside õpilastel on võimalus kandideerida Taisse õppima

Kandideerima oodatakse iseseisvaid, hea suhtlemisoskusega ning väga hea õppeedukusega 8.-10. klasside õpilasi. Kuna õppetöö toimub inglise keeles, peab ka inglise keele oskus olema heal tasemel. Kasuks tuleb erinevate hobide, nt muusika, spordi või näitlemisega tegelemine.

2012/2013. õa taotluste esitamise tähtaeg on 13. aprill 2012. a ning selleks tuleb täita on-line taotlusvorm kooli kodulehel : www.regents.ac.th/scholarship või www.regents.ac.th/GC.apply

Taotluse esitanud õpilastega toimuvad vestlusvoorud ja testid aprillis/mais Tallinnas ning tulemused selguvad k.a juuniks.

Stipendiumikonkursi tingimused on lisatud manuses ning saadaval Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel (www.hm.ee >Õppijale>Välismaale õppima>Kooliõpilasena välismaale ; otselink: http://www.hm.ee/index.php?045004 ).

Kooli kohta leiab informatsiooni ka kooli koduleheküljelt (www.regents.ac.th ).

Parimate soovidega

Katrin Rein

Nõunik

Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18

50088 Tartu

Tel: 735 0158

Mobiil: 521 8020

Faks: 730 1080

E-post: katrin.rein@hm.ee

www.hm.ee

13 veebruar, 2012

Tööpakkumised

Paide Linnavalitsus kuulutas välja konkursi Paide Linnavalitsuse noorsoo- ja kultuuritöö spetsialisti ametikohale. Ametikohale kandideerijatel tuleb esitada avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri hiljemalt 15. märtsiks 2012 märgusõna all “Konkurss" posti või e-posti teel Paide Linnavalitsusele.

Tööülesanded:
Paide linna kultuuri-, noorsoo ja sporditöö arendamine ja aktiivse toimimise tagamine
Suhtlemine seltside, klubide ja kodanikeühendustega
Valdkondlike eelnõude koostamine ja menetlemine
Erinevate institutsioonidevahelise koostöö –ja suhtevõrgustiku arendamine
Lepinguliste suhete haldamine mittetulundusühingute ja seltsidega
Uute ideede genereerimine ja ülelinnaliste ettevõtmiste koordineerimine
Noorte töö-ja puhkelaagrite organiseerimine
Nõudmised kandidaadile ja vajalikud omadused

Nõudmised kandidaadile:
Kõrgem haridus
Initsiatiivikus, avatus ja loomingulisus
Hea kirjalik ja suuline eestikeelne eneseväljendusoskus
Organiseerimis- ja otsustusvõime
Väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
Projektide kirjutamise ja elluviimise oskus
Analüüsi-ja planeerimisvõime
Kõrge pingetaluvus ja meeskonnatöö oskus
Valmisolek töötada nädalavahetustel

Asukoht: Paide linn Pärnu tn. 3

Ametikohale kandideerijal esitada avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri hiljemalt 15. märtsiks 2012 märgusõna all “Konkurss” postiga: Paide Linnavalitsuse aadressil Keskväljak 14, Paide 72711 või e-postiga: digitaalselt allkirjastatult e-maili aadressil: lauri.talumae@paide.ee

Kontaktisik:

Elena Sapp
Lisainfo tel. 5093811
e-mail: elena.sapp@paide.eeTüri Ühisgümnaasium pakub lapsehoolduspuhkuse ajaks tööd huvijuhile (1,0 kohta). Koolis on 200 gümnasisti. Huvitatutel kontakteeruda 20. märtsiks direktori kohusetäitja Ellu Rusiga ellu.rusi@tyriyg.tyri.ee, 38 48 565 http://www.tyriyg.tyri.ee/pages/index.php

04 veebruar, 2012

Huvijuhtide Suveakadeemia

Selle aasta suveakadeemia toimub 15. - 17. august Viljandis. Pane endale kuupäev kirja, sest ootame Sind osalema!

Juhatuse koosolek

3.-4. veebruaril toimus juhatuse koosolek, kus arutati lähenevat liidu sünnipäeva ja suveakadeemia korraldmist. Koosolekule oli kutsutud ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia huvihariduse lektor Külli Salumäe.

03 veebruar, 2012

Pärnu linna koolide direktori asetäitjate noorsootöö alal tegevusest

Meie ainesektsiooni kuulub 14 inimest, lisaks üldhariduskoolide direktori asetäitjatele noorsootöö alal ka Kutsehariduskeskuse ja Kunstide Maja huvijuhid. Pärnu huvijuhid on pikaajalise tööstaažiga ja erialaselt hästi ettevalmistatud. Paljud meist läbisid karjäärikoordinaatori koolituse ja juhivad selle alast tööd koolides. Meid juhib ja toetab Pärnu linnavalitsuse noorsootöönõunik.

Töökoosolekud toimuvad 1 x kuus, mis on alati ettevalmistatud ja kindla päevakorraga. Nendes osaletakse väga aktiivselt. Oleme tutvunud kõikide üldharidus- ja huvikoolide õpikeskkondadega ning alati oleme leidnud õppimist ja järeletegemist väärivat. Pidevalt toimuvad kohtumised koostööpartneritega: Õppenõustamiskeskus, Avatud Noortekeskus, noorteorganisatsioonid, huvikoolid jne. Oleme alustanud ka Pärnumaa koolide ja seal elavate noorte tegevustega tutvumist (Uulu Põhikool, Audru Keskkool, Kihnu Põhikool)

Osalesime Pärnu linna haridussüsteemi arengukava väljatöötamisel. Alates 2010.aastast on arengukavas noorsootöö lõimitud hariduse ja teiste valdkondadega. Koolide noorsootööjuhtide kaasabil on läbi viidud Pärnu linnas uuring „Laste ja noorte vaba aja sisustamise võimalused Pärnu linnas“ (2009). Sektsiooni juhataja esindas koole pilootprojektis – „Pärnu linna noorsootöö kvaliteedi hindamine” (sügis 2010), mis toimus Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames. Jätkuna osaleb Pärnu linn pilootprojektis „ Noorsootöö võimekuse suurendamine tegelemaks põhihariduseta, koolikohustuslikus eas olevate koolikatkestajatest noortega“, milles osaleme rohkearvuliselt. Eelpoolnimetatud projekti tulemusena võime märgata oma koostöövõrgustiku senisest veelgi tõhusamat koostöö aktiviseerumist. Uue õppekava arendamine meeskonnatööna (2010/2011) kursusest võeti osa oma koolide meeskondade liikmetena.

On kujunenud heaks traditsiooniks, et rida üritusi Pärnu linnas on oma õlule võtnud teatud kooli huvijuht: staarijäljendajate konkurss ( Rääma Põhikool), väitlusturniir ja kõnevõistlus (Humanitaargümnaasium), Meediamull (Koidula Gümnaasium), jõuluball (Vanalinna Põhikool), käsitööpäev (Kuninga tn Põhikool), orienteerumispäev (Raeküla Kool), robootika (Ühisgümnaasium) jne.

Koolitused ja õppereisid oleme planeerinud eneste vajadustest lähtuvalt ning täienduskoolituse võimaldamine on sissekirjutatud Pärnu linna haridussüsteemi arengukava tegevuskavas teemadena. Näit: kultuurialane ja kultuuridevaheline pädevus, noorte kaasamine jt.

Nii on meil toimunud alljärgnevad koolitused: Protokoll ja etikett ametialases suhtlemises (T. Tšatšua); Eneseväljendus (M. Veinmann); Huvijuht koolikultuuris, noorsootööjuhi roll, toimimisviisid ja pädevused (G. Aher); Lisaväärtus hea stiili ja õigekirja kaudu (Loone Ots); Mälutreening (T. Tallermaa), Kaasamine ja kultuuride mitmekesisuse kasutamine (Pro Magister) jne.

Igal aastal oleme korraldanud õppereise, et õppida kolleegidelt ning omandada kultuurialane pädevus. Näit: Riia Eesti kooli külastamine; Helisingis koolikülastus ning Tuglase Selts ja Saatkond; Saaremaal Muhu Põhikooli, Ühisgümnaasiumi ja Kuressaare Gümnaasiumi noorsootööga tutvumine; Viljandis koolikülastus ning Pärimusmuusika Ait, teater Ugala; Tallinnas Vanalinna Hariduskolleegium, Viimsi kool, Bastionid; Kihnu kool, kirik ja muuseum; lisaks veel Haapsalu, Rakvere ning õppereis Liivimaa radadel.


Riita Tõniste, Pärnu Raeküla Kool

24 jaanuar, 2012

Kohtumine Põlvamaal

17. jaanuaril toimus Põlvamaa huvijuhtide koosolek ja EHJLi käis tutvustamas Liivia Rebane. Koosolekul osales viis huvijuhti ja maakonna noorsootöö peaspetsialist. Ainesektsiooni esimees Kati Kirikal tõdes, et Huvijuhtide suveakadeemias võiks osaleda maakonnast enam huvijuhte. Noorsootöö peaspetsialist Karin Viljus rääkis plaanist korraldada ühiskoolitust teemal uus õppekava ja huvijuhi osa selles. Koolitusele plaanitakse kaasata ka Võrumaa ja Valgamaa huvijuhte. EHJL soovib selles ettevõtmises põlvalastele edu.

Liivia tänab toreda koosolemise eest. Kohtumiseni EHJL sündmustel.


Teate koostas Ene Hunt

23 jaanuar, 2012

Järvamaa huvijuhtide ansambli debüüt

Praegusel ajal jagatakse igas maakonnas tunnustusi möödunud aasta vägitegude eest. Tänutseremoonial "Järvamaa parimad 2011" astus üles kümnest huvijuhist koosnev ansambel "Kõvasti ja valesti". Esitati lugu "15 tegemata tööd" tuntud poplaulu viisil ja oma sõnadega. Klaveril saatis Marko Sirila. Hindame oma debüüti igati kordaläinuks ja soovitame teistegi maakondade kolleegidel end maakondlikel sündmustel näidata.

Mainime ära ka toreda fakti, et noorsootööpreemiale oli esitatud kaks huvijuhti - Helen Trug ja Kirsika Ilmjärv. Tunnustame omaltpoolt koole, kes hindavad enda huvijuhte.Ene Hunt

Kohtumine Jõgeval

17. jaanuaril toimus Jõgevamaa huvijuhtide ainesektsiooni koosolek. Koosoleku alguses tervitas kooli noorsootöötajaid maavanem Viktor Svjatõšev. Seejärel andis huvijuhtide ainesektsiooni esimees Merje Talistu sõna Eesti Huvijuhtide Liidule. Ene Hunt ja Ülle Roomets juhatusest tutvustasid liitu – eesmärke, senist tegevust ja tulevikuplaane. Elavat arutelu tekitas noorsootöötaja Heidi Paaborti küsimus, miks huvijuhid ei pea end noorsootöötajaks. EHJL järel kõneles Jõgevamaa kultuuri ja noorsootöö peaspetsialist Tiina Tegelmann tänusündmusest „maa ja ilm” peol osalenud juhendajatele, koordinaatoritele. Sellest teavitusest sai alguse huvitav arutelu, miks huvijuhte kui huvijuhte (lavataguseid jõude) eraldi ei tunnustata. Kummaski arutelus ei selgunud tõde, aga mõtlemisainet said kõik kohalolnud. Koosoleku lõpetas maakonnasiseste sündmuse ja vabariiklike konkursite info. Rõõm oli kuulda, et juulikuus toimuvad Jõgevamaa noorsootöötajate suvepäevad.

Koosolekul osales kaheksa huvijuhti ja üks noorsootöötaja.

Ene ja Ülle tänavad jõgevlasi meeldiva vastuvõtu eest. Kohtume EHJL sündmustel.